اعضاء حقیقی افتخاری

زنده یاد حسنعلی علی پور
شماره عضویت: ۲۰۰۱
حبیب خراسانی
شماره عضویت: ۲۰۰۲
علی نیکزاد
شماره عضویت: ۲۰۰۳
ناصر رزاق منش
شماره عضویت: ۲۰۰۴
ابوالقاسم مظفری شمس
شماره عضویت: ۲۰۰۵
زنده یاد پروفسور محمود حسابی
شماره عضویت: ۲۰۰۶
ایرج حسابی
شماره عضویت: ۲۰۰۷
مجید برازنده طهرانی
شماره عضویت: ۲۰۰۸