اعضاء هیأت مدیره

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
صادق افشار
رئیس هیأت مدیره
محمدرضا برزگر بفروئی
مدیرعامل
ولی فهیمی
قائم مقام مدیرعامل
احمد مجیدی
عضو هیأت مدیره
عبدا. نوروزی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
محمدرضا منتظری
نایب رئیس و عضو هیأت مدیره
سید محمود علمائی
عضو هیأت مدیره
مهدی مهری
عضو هیأت مدیره
اردشیر گروسی
عضو علی البدل
مهدی ابراهیمی
بازرس علی البدل
سید حسین میرشفیع
بازرس
عباس مازوچی
عضو علی البدل