اعضاء هیأت مدیره

صادق افشار
رئیس هیأت مدیره
سید حسین میرشفیع
عضو هیات مدیره و مدیر عامل
محمدرضا منتظری
عضو هیأت مدیره ونایب رئیس
عبدا. نوروزی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
سید محمود علمائی
عضو هیأت مدیره
احمد مجیدی
عضو هیأت مدیره
محمدرضا برزگر بفروئی
عضو هیات مدیره
مهدی مهری
عضو هیأت مدیره
اردشیر گروسی
عضو علی البدل
محمد حسین جوانمردی
عضو علی البدل
مهدی ابراهیمی
بازرس
محمد رضا پورعلی شهری
بازرس علی البدل