اعضاء هیأت مدیره

صادق افشار
رئیس هیأت مدیره
سید محمود علمائی
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
احمد مجیدی
عضو هیأت مدیره
محمدرضا برزگر بفروئی
عضو هیات مدیره
عبدا. نوروزی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
محمدرضا منتظری
نایب رئیس و عضو هیأت مدیره
مهدی مهری
عضو هیأت مدیره
اردشیر گروسی
عضو علی البدل
مهدی ابراهیمی
بازرس علی البدل
سید حسین میرشفیع
بازرس
عباس مازوچی
عضو علی البدل
ولی فهیمی
عضو علی البدل