اهداف انجمن

الف: کلیات

۱- اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمک های مردمی در حوزه حمل و نقل در مناطق محروم و مورد نیاز؛
۲- مراقبت از اجرای نظرات و اهداف شرعی و قانونی خیرین در طول حیات خیر و تداوم امور طبق خواسته خیــر؛
۳- انجام بهینه عملیات عمرانی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف و نظرات خیرین مطابق ضوابط و مقررات در مناطق محروم و مورد نیاز؛
۴- ارتقاء ایمنی راه های مناطق محروم و مورد نیاز از طریق فرهنگ سازی و تأمین تجهیزات و تسهیلات میان راهی (از قبیل احداث پل، زیرسازی، روسازی، تعریض، بهسازی، احداث نمازخانه، سرویس بهداشتی، پارکینگ، استراحتگاه، تکمیل علائم، تجهیزات، روشنایی و ارتباطی و …) ؛
۵- جلب مشارکت ذینفعان صنعت حمل و نقل (از قبیل مشاورین، پیمانکاران، کارفرمایان، بیمه گذاران، بهره برداران، سازندگان، انجمن های صنفی، اصناف و …) به منظور جذب منابع و هدایت به سمت اهداف انجمن؛
۶- ارتباط، همراهی و همکاری با سایر جوامع خیرین و تشکل های هم راستا.

ب: روش اجرای هدف

۱- مشخص شدن نیازمندی های مربوط در مناطق محروم و نیازمند؛
۲- اولویت بندی نیازمندی ها از سوی هیأت مدیره و با هماهنگی مراجع دولتی و دستگاه های ذیربط؛
۳- جلب و جذب مشارکت و کمک های مادی، فکری و معنوی خیرین، برای اجرای طرح ها؛
۴- مراقبت از اجرای بهینه طرح ها و نظرات خیرین؛
۵- تحویل طرح های اجرا شده به بهره برداران با هماهنگی های مربوطه.