مشارکت در پروژه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

نحوه مشارکت
تامین بخشی از هزینه های پروژهتامین نیروی انسانیتامین تجهیزات و ماشین آلاتتامین مصالح ساختمانیاجرای پروژهانجام مطالعات و امور مهندسی پروژه

ارسال فایل

ارسال فایل