مشارکت در پروژه

نحوه مشارکت
تامین بخشی از هزینه های پروژهتامین نیروی انسانیتامین تجهیزات و ماشین آلاتتامین مصالح ساختمانیاجرای پروژهانجام مطالعات و امور مهندسی پروژه

ارسال فایل

ارسال فایل