خانه اخبار نامگذاری راهها ی ساخته شده توسط خیرین

نامگذاری راهها ی ساخته شده توسط خیرین

0
154
چاپ این مطلب
نامگذاری راهها و پلهای ساخته شده توسط خیرین به نام خودشان یا عزیزان مرحوم شان زمینه ی جدیدی برای اشاعه فرهنگ خیر و خیر اندیشی در کشور می باشد.

خبر های خوبی در راه است ….                             روابط عمومی انجمن خیرین راه و ترابری

 

این دیدگاه بسته شده است.