خانه صفحه اخبار نام گذاری راههای روستایی ساخته شده توسط خیرین

نام گذاری راههای روستایی ساخته شده توسط خیرین

1
844
چاپ این مطلب
نامگذاری راهها و پلهای ساخته شده توسط خیرین به نام خودشان یا عزیزان مرحوم شان زمینه ی جدیدی برای اشاعه فرهنگ خیر و خیر اندیشی در کشور می باشد.

خبر های خوبی در راه است ….                             روابط عمومی انجمن خیرین راه و ترابری

این دیدگاه بسته شده است.