خانه اخبار برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن خیرین راه و ترابری

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن خیرین راه و ترابری

0
272
چاپ این مطلب
پیرو دعوت از کلیه اعضای هیات امنای انجمن خیرین راه و ترابری ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن خیرین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۵ ساعت ۷ صبح با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

دستور کار جلسه مجمع عبارت از :

۱- استماع گزارش هیات مدیره ؛ این گزارش توسط آقای مهندس سید حسین میرشفیع ، مدیر عامل  محترم انجمن به استحضار اعضای محترم امنا  بصورت کتبی و شفاهی ارائه گردید.

۲- استماع گزارش بازرس؛ این گزارش توسط آقای  مهندس مهدی ابراهیمی ، بازرس اصلی انجمن به استحضار اعضای محترم امنا رسانده شد.

۳- تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ : پس از گزارش بازرس محترم ترازنامه و بیلان مالی انجمن به تصویب اعضای محترم امنا رسید.

۴- انتخاب بازرسین : با توجه به ابقای اعضای هیات مدیره برای سال جاری  ، آقایان مهدی ابراهیمی بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا پورعلی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال دیگر انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت ۹ به اتمام رسید و به آقای مهندس مهدی مهری با حق توکیل به غیر وکالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند.

این دیدگاه بسته شده است.